Author: auru8llp

 • Grāmata par Latvijas delikttiesībām

  Starptautiski pazīstamā Nīderlandes izdevniecība “Wolters Kluwer” sērijā “International Encyclopaedia of Law” izdeva Jāņa Kārkliņa, Vadima Mantrova…

 • Latvijas Universitātes žurnāls “Juridiskā zinātne”

  Izdots Latvijas Universitātes žurnāla “Juridiskā zinātne” 15. numurs, kurā publicēts komercnoslēpumu aizsardzības jautājumiem veltītais Laura Rasnača…

 • Grāmatžurnāls par konkurences tiesību jautājumiem

  Laura Rasnača viesredakcijā izdots žurnāla Jurista Vārds tematiskais grāmatžurnāls, kas veltīts konkurences tiesību jautājumiem…

 • Komerctiesības

  Komerctiesības aptver plašu jautājumu loku, kas ir aktuāls lielam personu lokam – gan pašiem komersantiem, to dalībniekiem, valdes un padomes locekļiem, kā arī komersantu darījumu partneriem. Līdz šim esmu ieguvis apjomīgu pieredzi ar komerctiesībām saistītās lietās, savukārt manis gatavotie raksti par komerctiesību jautājumiem izdoti latviešu un angļu valodās Latvijā un Itālijā. Praksē un zinātniskajos pētījumos […]

 • Juridisko atzinumu sniegšana

  Sarežģītākos juridiskos jautājumos nereti ir būtiski saņemt neatkarīgu novērtējumu, kas vai nu ļauj pārliecināties par esošās pozīcijas pareizību, vai arī norāda uz aspektiem, ko būtu lietderīgi pārskatīt, sniedzot arī ieteikumus citai, iespējams, juridiski pamatotākai pozīcijai. Šāds ārējs vērtējums jeb juridiskais atzinums var tikt izmantots argumentācijas pastiprināšanai arī sarunās, vai arī tiesvedības vai šķīrējtiesas procesos. Ja […]

 • Konkurences tiesības

  Konkurences tiesības nereti mēdz uzskatīt par vienu no sarežģītākajām tiesību nozarēm. Juristam, kurš tajā strādā, ir jāiedziļinās arī jautājumos par ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi. Arī pašu konkurences tiesību saturu veido ne tikai lakoniski formulēti likumi un noteikumi, bet arī apjomīgas pamatnostādnes, vadlīnijas, kā arī prakses materiāli. Tomēr tieši šī konkurences tiesību sarežģītība  un apjomīgums ir […]

 • Intelektuālā īpašuma tiesības

  Papildus tam, ka esmu zvērināts advokāts, kopš 2011. gada esmu arī profesionāls patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Eiropā un Latvijā. Konsultēju un pārstāvu klientu preču zīmju reģistrācijas un iebildumu procedūrās. Tāpat arī pārstāvu klientus tiesā lietās par preču zīmju apstrīdēšanu, kā arī iespējami neatļautu izmantošanu.

 • Strīdu izšķiršana

  Juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā ir viena no manām galvenajām profesionālās darbības jomām. Arī doktora disertācijas tēma bija cieši saistīta ar strīdu izšķiršanu. Klienta uzdevumā esmu vērsies Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Esmu pārstāvējis klientus Eiropas Savienības tiesā gan mutvārdu, gan rakstveida procesos. Līdz šim esmu pārstāvējis klientus visu instanču Latvijas tiesās civillietās, administratīvajās lietās, kā arī pārstāvējis […]

 • Līgumu un deliktu tiesības

  Būtiska daļa manas profesionālās un akadēmiskās darbības saistīta ar līgumu un deliktu (ārpuslīgumisku tiesību aizskārumu) jautājumiem. Tās ir gan konsultācijas par līgumu iztulkošanas un no līgumiem izrietošu tiesību jautājumiem, gan arī konsultēšana par riskiem, kas var iestāties noteiktu ārpuslīgumisku tiesisku attiecību ietvaros.