Juridisko atzinumu sniegšana

Sarežģītākos juridiskos jautājumos nereti ir būtiski saņemt neatkarīgu novērtējumu, kas vai nu ļauj pārliecināties par esošās pozīcijas pareizību, vai arī norāda uz aspektiem, ko būtu lietderīgi pārskatīt, sniedzot arī ieteikumus citai, iespējams, juridiski pamatotākai pozīcijai. Šāds ārējs vērtējums jeb juridiskais atzinums var tikt izmantots argumentācijas pastiprināšanai arī sarunās, vai arī tiesvedības vai šķīrējtiesas procesos. Ja citas valsts tiesā vai ārvalstu šķīrējtiesā norit strīda izšķiršana, kur piemērojami Latvijas Republikas likumi, var būt nepieciešams saņemt Latvijas tiesību eksperta atzinumu par piemērojamo likuma normu interpretāciju.

Būdams tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes mācībspēks, vairāku grāmatu, kā arī recenzētu rakstu autors, kā arī pieredzējis advokāts, esmu sniedzis šādus atzinumus par konkurences tiesību, komerctiesību, līgumtiesību, ārpuslīgumiskās atbildības (deliktatbildības), intelektuālā īpašuma tiesību un citu tiesību nozaru jautājumiem. Augstu novērtējumu manis sniegtajiem secinājumiem apliecina arī fakts, ka Latvijas Republikas Satversmes tiesa vairākkārt aicinājusi mani sniegt pieaicinātās personas viedokli par civilprocesa, naudas līdzekļu piederības un šķīrējtiesas procesa jautājumiem.