Publikācijas

 1. Jānis Kārkliņš, Vadim Mantrov, Lauris Rasnačs. International Encyclopaedia of Law. Tort Law. Latvia [Starptautiskā tiesību enciklopēdija. Delikttiesības. Latvija [Grāmata]]. Aalpen an den Rijn: Wolters Kluwer, 2022;
 2. Lauris Rasnačs. Cēloņsakarības noteikšana lietās par konkurences tiesību pārkāpumu rezultātā nodarītu zaudējumu atlīdzību. Jurista Vārds, 25.10.2022., 43/44 (1257/1258). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/282184-celonsakaribas-noteiksana-lietas-par-konkurences-tiesibu-parkapumu-rezultata-nodaritu-zaudejumu-atli/ ;
 3. Lauris Rasnačs. Several Aspects of Protection of Trade Secrets [Vairāki komernoslēpumu aizsardzības aspekti]. Vol. 15 (2022): Journal of the University of Latvia. Law. Riga, 2022. Pieejams: https://journal.lu.lv/jull/article/view/394/377 ;
 4. Lauris Rasnačs. Possible Improvement of Provisions of Latvian Civil Law Concerning Liability for Damages, Caused by Abnormally Dangerous Activity [Iespējamie uzlabojumi Latvijas Civillikuma noteikumos, kas regulē atbildību par zaudējumiem, kurus izraisījusi paaugstinātas bīstamības darbība]. New Legal Reality: Challenges and Perspectives. II The 8th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 21–22 October 2021, Riga, Riga: University of Latvia, 2022, pp 420 – 434. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Konferences/2022/iscflul-8-2/iscflul8.2.pdf;
 5. Lauris Rasnačs. Starp paredzamo, pamatoto un diskutējamo. Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-18-01. Jurista Vārds, 30.08.2022., Nr. 35 (1249). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/281830-starp-paredzamo-pamatoto-un-diskutejamo/ ;
 6. Lauris Rasnačs. Dažas piebildes par juridiskiem pētījumiem un avotiem. Jurista Vārds, 14.06.2022., Nr. 24 (1238). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/281503-dazas-piebildes-par-juridiskiem-petijumiem-un-avotiem/;
 7. Lauris Rasnačs. Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2021-03-03: Satversmes tiesa ir runājusi, tiesību normas ir grozītas. Pārdomas par regulējuma turpmāku iztulkojumu. Jurista Vārds, 30.11.2021., Nr. 48 (1210). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/280089-satversmes-tiesas-spriedums-lieta-nr2021-03-03-satversmes-tiesa-ir-runajusi-tiesibu-normas-ir-grozit/;
 8. Lauris Rasnačs (250.28 – 250.42 un 250.65 – 250.76 pantu komentāru autors). Civilprocesa likuma komentāri. II daļa. (29. – 60.1 nodaļa). Otrais papildinātais izdevums. Autoru kolektīvs prof. K. Torgāna un A. Laviņa zinātniskajā redakcijā. Rīga : Tiesu Namu Aģentūra, 2021.;
 9. Lauris Rasnačs. Interešu līdzsvara apsvērumi Komerclikuma 172. panta sestajā daļā noteiktā prasības celšanas termiņā vērtējumā. Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos : Latvijas Universitātes 79. konferences rakstu krājums. Rīga : Latvijas Universitāte, 2021., 206.- 214.lpp.
 10. Kalvis Torgāns, Jānis Kārkliņš, Vadims Mantrovs, Lauris Rasnačs. Contract Law in Latvia [Līgumtiesības Latvijā [Grāmata]]. Aalpen an den Rijn: Wolters Kluwer, 2020
 11. Ieva Baumane, Lauris Rasnačs. Latvijas Republikas Satversmes 34. panta komentārs.  Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II. nodaļa: Saeima [Grāmata]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020
 12. Lauris Rasnačs. Finansiāla rakstura kritērijs kā pamats atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību: komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2019-11-01. Jurista Vārds, 19.05.2020., Nr. 20 (1130). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/276641-finansiala-rakstura-kriterijs-ka-pamats-atteikumam-ierosinat-kasacijas-tiesvedibu-komentars-par-satv/
 13. Lauris Rasnačs. Potential Improvements in the Laws of the Republic of Latvia Concerning the Protection of the Trade Secrets [Potenciālie uzlabojumi Latvijas Republikas komercnoslēpumu aizsardzības likumdošanā]. Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems I: The 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 16-18 October 2019, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. Pieejams:  https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juridiskas-konferences/LUJFZK-7-2019/iscflul-7_2019_Ties-zin-uzd-noz-nak.pdf
 14. Lauris Rasnačs. Regimes of Liability for Damages Caused by Abnormally Dangerous Activities [Sistēmas atbildībai par paaugstinātas bīstamības darbības izraisītiem zaudējumiem]. Vol. 12 (2019): Journal of the University of Latvia. Law. Riga, 2019. Pieejams: https://www.journaloftheuniversityoflatvialaw.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/journaloftheuniversityoflatvialaw/No12/LRasnacs.pdf
 15. Lauris Rasnačs. Barons Balduins fon Disterlo un viņa veikums Latvijas tiesību sistēmas tapšanā. Jurista Vārds, 22.01.2019., Nr. 3 (1061). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/274056-barons-balduins-fon-disterlo-un-vina-veikums-latvijas-tiesibu-sistemas-tapsaLna/
 16. Lauris Rasnačs. Tiesības uz iebildumiem šķīrējtiesas procesā. Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva: Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019., 206. – 214. lpp.;
 17. Lauris Rasnačs. Būtisks kaitējums komercsabiedrības interesēm kā pamats dalībnieka izslēgšanai no tās. Jurista Vārds, 22.08.2017., Nr. 35 (989). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/271187-butisks-kaitejums-komercsabiedribas-interesem-ka-pamats-dalibnieka-izslegsanai-no-tas/
 18. Lauris Rasnačs. Pārdomas par civilprocesuālo jurisdikciju un tās regulējuma pilnveidošanas iespējām. Jurista Vārds, 21.03.2017., Nr. 12 (966). Pieejams: https://juristavards.lv/autori.php?id=3303&pageset=10&page=2
 19. Lauris Rasnačs. Tiesības uz strīdu taisnīgu izšķiršanu: aizsardzība šķīrējtiesas procesā. Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā, I : Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, 2016. gada 16. – 17. novembris, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016., 391.-409.lpp. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Jur-Konf-6_2016_Legal-Space-I.pdf
 20. Lauris Rasnačs. Tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē un apstrīdēt dalībnieku sapulču lēmumus. Jurista Vārds, 22.07.2014., Nr. 28 (830). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/264865-tiesibas-piedalities-kapitalsabiedribas-parvalde-un-apstridet-dalibnieku-sapulcu-lemumus/
 21. Lauris Rasnačs. The rights of shareholders to participate in the management of the company and the rights to dispute the decisions of the shareholders’ general meeting [Dalībnieku tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē un apstrīdēt dalībnieku sapulču lēmumus]. Rivista di Diritto dell’Impresa. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, p.33-49;
 22. Lauris Rasnačs. Daži sabiedrības dalībnieku un akcionāru sapulču lēmumu apstrīdēšanas procesuālie aspekti. Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika: Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums. Latvijas Universitāte. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014.,  45. – 53.lpp.;
 23. Agris Bitāns, Daiga Vilsone, Lauris Rasnačs. Prasības nodrošinājums civilprocesā – tā piemērošana un turpmākā perspektīva. Jurista Vārds, 03.12.2013., Nr. 49 (800). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/262492-prasibas-nodrosinajums-civilprocesa-ta-piemerosana-un-turpmaka-perspektiva/
 24. Lauris Rasnačs. Atvasinātās prasības Latvijas komerctiesībās. Jurista Vārds, 09.07.2013., Nr. 27/28 (778/779). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/258079-atvasinatas-prasibas-latvijas-komerctiesibas/
 25. Lauris Rasnačs. Speciālās jurisdikcijas tiesas ieviešanas lietderība lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku un akcionāru sapulču lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – kā rast pareizo līdzsvaru: Latvijas Universitātes 71. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013., 49. -55. lpp.;
 26. Lauris Rasnačs. Tiesības un taisnīgu tiesu lietās par negodīgu konkurenci. Inovāciju juridiskais nodrošinājums: Latvijas Universitātes 70. konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012., 79. – 93.lpp.;
 27. Lauris Rasnačs. Sabiedrības prasību celšana pēc mazākuma pieprasījuma. Jurista Vārds, 18.09.2012., Nr. 38 (737). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/251452-sabiedribas-prasibu-celsana-pec-mazakuma-pieprasijuma/  
 28. Lauris Rasnačs. Pierādījumu iesniegšana civilprocesā. Jurista Vārds, 22.05.2012., Nr. 21 (720). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/247921-pieradijumu-iesniegsana-civilprocesa/
 29. Lauris Rasnačs. Prohibition of unfair competition in Latvia and the harmonization of unfair competition regulations within the European Union [Negodīgas konkurences aizliegums Latvijā un negodīgas konkurences ierobežojumu harmonizācija Eiropas Savienībā]. Legal and historical aspects of European integration : part II. European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. Riga: University of Latvia, 2011. p. 211 – 221;  
 30. Lauris Rasnačs. Vainas nozīme atbildības piemērošanā par negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpumiem. Aktuālas tiesību realizācijas problēmas: Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums. Latvijas Universitāte, 2011., 48. – 58.lpp.;
 31. Lauris Rasnačs. Civillietu teritoriālā jurisdikcija un atsevišķu šīs jurisdikcijas noteikšanas principu piemērošana. Vol. 1 (2010): Journal of the University of Latvia. Law. Pieejams: https://www.journaloftheuniversityoflatvialaw.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/journaloftheuniversityoflatvialaw/No1/L_Rasnacs.pdf
 32. Rasnačs, Lauris. Mediācijas jurisdikcija. Likums un Tiesības, 11. sēj., Nr. 3 (2009. gada marts), 82. – 89. lpp.;
 33. Lauris Rasnačs. Jurisdikcija un tās noteikšana civiltiesiska rakstura lietās. Promocijas darbs. Darba zinātniskais vadītājs Kalvis Torgāns. Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Civiltiesisko zinātņu katedra. Rīga, 2009.;
 34. Lauris Rasnačs. Tiesības uz taisnīgu tiesu un to nozīme šķīrējtiesu jurisdikcijas piemērošanā atsevišķu kategoriju strīdos. Likums un Tiesības. 10. sēj., Nr. 5 (2008. gada maijs), 150. – 159.lpp.;
 35. Lauris Rasnačs. Due diligence jeb komercinformācijas izpēte un līgums par šīs izpētes veikšanu Latvijā”. Latvijas Universitātes raksti, 703.sējums, Juridiskā zinātne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.