Strīdu izšķiršana

Juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā ir viena no manām galvenajām profesionālās darbības jomām. Arī doktora disertācijas tēma bija cieši saistīta ar strīdu izšķiršanu. Klienta uzdevumā esmu vērsies Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Esmu pārstāvējis klientus Eiropas Savienības tiesā gan mutvārdu, gan rakstveida procesos. Līdz šim esmu pārstāvējis klientus visu instanču Latvijas tiesās civillietās, administratīvajās lietās, kā arī pārstāvējis uzņēmumus šķīrējtiesu procesos.

Manis vestās lietas ir bijušas dažādas. Ir bijušas lietas ar plašu sabiedrības rezonansi un dažādiem viedokļiem par to, kādam būtu jābūt lietas iznākumam. Tāpat bijušas lietas, kas saistītas ar specifiskām jomām vai jautājumiem. Esmu pārstāvējis klientus lietās par nekustamā īpašuma pārdevēju atbildību, par būvniecības procesa dalībnieku atbildību, par līgumu izpildi vai pārkāpumiem, kā arī daudzās citās. Vairākās manis vestajās lietās Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts ir pieņēmis spriedumus, kas papildina judikatūras atziņas. Iespējams, par līdz šim eksotiskāko pieredzi varētu minēt strīdu, kura izšķiršanā bija piemērojamas Anglijas un Velsas tiesības, un kurā sniedzu klientam palīdzību, sadarbojoties ar Lielbritānijas advokātiem.

Strīdu izšķiršana nenozīmē tikai tiesvedību. Tā nozīmē arī domstarpību atrisināšanu sarunu ceļā. Tas var būt pat sarežģītāk par tiesāšanos, jo būtiska loma ir ne vien juridiskajiem argumentiem, bet psiholoģiskajiem un citiem apstākļiem. Neskatoties uz to, vairākās lietās sarunu ceļā ir izdevies panākt strīda izšķiršanu, noslēdzot klientam labvēlīgu izlīgumu. Īpaši lepojos ar sniegto palīdzību lietā, kurā pēc izlīguma noslēgšanas klients turpināja komerciāli veiksmīgu sadarbību ar savu kādreizējo oponentu.